La importancia del uso de EPI y protección colectiva de calidad en la industria logística


En una indústria com la de la logística, on els processos estan tan automatitzats i les accions son tan repetitives, resulta de gran importància registrar de manera constant el correcte ús d’equips de protecció individual (EPIs) de qualitat i les mesures preventives de seguretat laboral.

Des de Safeguru, a causa del creixement exponencial que ha tingut en l’últim any el sector logístic, que es celebrarà el mes de setembre com el mes de la logística, buscant concienciar i fomentar l’ús d’EPI adequats, especialment en centres especialitzats d’emmagatzematge i distribució.

Alguns dels aspectes a tenir en compte a l’hora de treballar en emmagatzematge i transport son el tipus de calçat, la protecció de mans, les prendas d’alta visibilitat o els sistemes de protecció col·lectiva, siendo aquests últims crucials per reduir al màxim possible risc de lesions i accidents laborals. El EPI és la darrera barrera de seguretat, per lo que per garantir una seguretat i prevenció efectiva és important que tota l’estructura preventiva a nivell d’empresa funcioni correctament.

¿Cuáles son los riesgos reales a los que están expuestos los profesionales del sector logístico? Safeguru, comerç electrònic de EPIs, experts en seguretat i protecció laboral el compte en la seva completa guia de riscos en el sector logístic i equipament de protecció preventiva necessari a nivell personal i estructural. Què tipus de calçat de seguretat és el més recomanat, tipus de guants per a la manipulació de mercaderia, barreres de seguretat, etc.

Com a norma general, en aquesta indústria es comet l’error de pensar que els pel·ligres son menors ja que no és obligatori l’ús de gran quantitat d’EPI com en altres indústries, com per exemple en la construcció. Hay que ser conscientes de que, aparte de usar correctamente EPI de calidad, Safeguru alerta de que no tot és protecció personal; la protecció col·lectiva es podria catalogar com a molt més important. És essencial fer ús de barreres, perfils d’avís, senyalització, bolards, controls d’altura, etc.

Tot és part d’un sistema que ha d’estar en equilibri, ja no només a nivell de protecció, sinó a nivell organitzatiu. Un accident, per llei que es portarà, podria parar el ritme de treball i perjudicar la imatge i l’equilibri de l’empresa, a més d’altres costos personals associats. La prevenció ha de portar a tots els nivells de l’empresa, sin importar el sector al que pertenezca.

Per acabar, també hi ha que mencionar la importància d’equipar-se amb vestuari de qualitat, que sea duradero, transpirable y que ofrezca la possibilitat de ser adquirit en alta visibilitat, per a ello, la roba de treball Velilla és l’opció més idònia per aquest sector.

Per a més informació sobre EPIs i seguretat industrial es pot accedir directament a la seva pàgina web www.safeguru.com o posar-se en contacte amb el seu equip de professionals.